Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem NOWYTOMIX.PL, prowadzony jest przez GRAŻYNA PACHUTKO-KRUŚLIŃSKA  z siedzibą w Szczecinie przy ul.Bandurskiego 84/33

 1. Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej NOWYTOMIX.pl.
 2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.
 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.
 4. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść stron www Sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności cen, opisów – pracownik Sprzedającego poinformuje niezwłocznie Kupującego o powyższym fakcie. W tym przypadku dla realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja przez Kupującego ceny, opisów innych niż pierwotne, uzyskana pocztą elektroniczną (adres: sklep@nowytomix.pl). W przypadku gdy Kupujący zaakceptował nową cenę, a uprzednio dokonał już zapłaty ceny pierwotnej, warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata przez Kupującego różnicy w cenie pierwotnej i aktualnej. W przypadku braku akceptacji, jeśli Kupujący dokonał zapłaty za zamówiony towar przy złożeniu zamówienia lub wpłacił Sprzedającemu przedpłatę z tytułu złożonego zamówienia, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą cenę.
 7. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 8. Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Pracownik Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy.
 9. W przypadku gdy jeden z zamówionych towarów jest niedostępny u Sprzedawcy na skutek wyczerpania zapasów, a jego wartość kwotowa wynosi 0-15 % całości zamówienia - zamówienie może zostać zrealizowane częściowo. Pracownik Sprzedającego poinformuje Kupującego o niedostępności w/w towaru i zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar niedostępny. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny w momencie odbioru towaru (przesyłka za pobraniem) Sprzedający odejmie od ceny pierwotnego zamówienia cenę towaru niedostępnego.
 10. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu na konto założone na stronie internetowej Sklepu, Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.
 11. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w nowytomix.pl, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w sklepie w przypadku odbioru osobistego. W wybranych przypadkach sklep nowytomix.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Nowy Tomix. zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań pod numerem KRS 0000412357.
  Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia i dodatkowymi kosztami związanymi z poszczególnymi formami płatności znaleźć można na stronach informacyjnych Zasady Dostawy.
 12. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia opisanego w pkt 11 niniejszego Regulaminu. Możliwość odstępstwa od w/w terminu realizacji zamówienia przewiduje pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 13. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827)Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni Reklamacje Produktów.
  *Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie art. 556 oraz art. 5561-5563Kodeksu Cywilnego
 15. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 
 16. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.
 17. Koszty przesyłki poniesione przez Kupujących w związku ze zwrotem wynikającym z winy GRAŻYNA PACHUTKO -KRUŚLIŃSKIEJ. będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A. 
 18. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin.
 19. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 20. Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 21. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu ze Sklepem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.
 22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2015 r.